Privacy- en cookieverklaring.

Dit is de privacyverklaring van Bouw- en handelsonderneming Venema, ingeschreven in het Handelsregister bij Bouw- en handelsonderneming Venema onder nummer 01182285, inzake de website bouwondernemingvenema.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Bouw- en handelsonderneming Venema door middel van verwerkingen via onze website bouwondernemingvenema.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Bouw- en handelsonderneming Venema respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Bouw- en handelsonderneming Venema. U dient zich ervan bewust te zijn dat Bouw- en handelsonderneming Venema niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt als klant voor de producten en/of diensten van Bouw- en handelsonderneming Venema, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Bouw- en handelsonderneming Venema en gebruikt om onze producten en/of diensten aan u te kunnen leveren.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Bouw- en handelsonderneming Venema verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bouw- en handelsonderneming Venema verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De opmaak en het verzenden van een factuur voor geleverde diensten of producten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of direct mail
 • Onze klanten te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Onze klanten te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Bouw- en handelsonderneming Venema analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Bouw- en handelsonderneming Venema verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Bouw- en handelsonderneming Venema worden gebruikt om u te informeren over Bouw- en handelsonderneming Venema-producten en -diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Bouw- en handelsonderneming Venema.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bouw- en handelsonderneming Venema neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bouw- en handelsonderneming Venema) tussen zit. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Bouw- en handelsonderneming Venema verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bouw- en handelsonderneming Venema blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bouw- en handelsonderneming Venema en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een digitaal bestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bouwondernemingvenema.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bouw- en handelsonderneming Venema wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bewaartermijn
Bouw- en handelsonderneming Venema bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Als u verder gebruik van onze website vatten wij het op als toestemming voor het gebruik van cookies. 

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. 

 • Google Analytics Cookies; Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. 

Bouw- en handelsonderneming Venema gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein stukje informatie dat bij het bezoek aan deze website door jouw browser kan worden opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bouw- en handelsonderneming Venema neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@bouwondernemingvenema.nl.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Bouw- en handelsonderneming Venema. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Bouwprojecten én het vakwerk waar we trots op zijn!